Archive for the ‘Eiendom og tomter’ Category

Åpent møte om Havnås og framtida

Eiendom og tomter, Oppvekstsenteret | Posted by ole
mar 24 2013

Tretti mennesker møtte fram da Trøgstad Senterparti inviterte til åpen møte på Grendehuset torsdag 21. mars. Engasjementet på Havnås var stort da kommuneplanen var på høring våren 2011, og alle var enige om at grenda hadde potensiale men det også fantes utfordringer man var nødt til å jobbe med, bl.a. et synkende elevtall ved skolen og begrenset tilgang på attraktive boligtomter.

Trøgstad Senterparti ønsket å informere om hva de har gjort etter halvannet år i posisjon, og samtidig skape diskusjon om hva både kommunen og innbyggerne selv kan gjøre for å sikre en positiv utvikling av Havnås.

Ordføreren i dialog med innbyggere på Havnås.

Ordføreren i dialog med innbyggere på Havnås.

Kommunen har vært i tett dialog med grunneierne som har boligfelter inne i dagens kommuneplan. Hakabru-feltet er fortsatt høyaktuelt, men feltene ved Nedre Lier er mer eller mindre lagt på is. Ordføreren oppfordret derfor alle grunneiere som ønsker å legge ut tomter, enten til spredt bebyggelse eller felt, om å ta kontakt, og lovte at alle henvendelser ville bli møtt med stor velvillighet.

Han minnet også de som var urolig for skolens framtid om at dagens «Kommuneplan 2011-2023» slår fast at kommunen har tre barneskoler, og at det ikke finnes noen planer om å endre på dette nå. Ordføreren poengterte likevel at det er viktig å arbeide for å øke elevtallet ved skolen, både for å opprettholde et godt elevmiljø og fordi det er god kommuneøkonomi å utnytte kapasiteten ved skolen bedre.

Alle frammøtte var enige om at markedsføring av Trøgstad generelt og Havnås spesielt er viktig for å oppnå den utviklingen man ønsker. Både reklameboards langs E18, informasjonsfoldere som kan legges ut på Gamleskolen, Havnås Handel og Østfoldbadet, og reklame på Finn.no ble nevnt. Kommuneplanen som ble vedtatt i 2011 slår også fast at man skal gjennomføre et ”flytt-hit”-prosjekt for å tiltrekke seg yngre innbyggere og ordføreren lovte at dette skulle få økt fokus.

Møte_på_Havnås_2

Flytte til Havnås?

Eiendom og tomter | Posted by ole
apr 26 2011

Hvis du kunne tenke deg å flytte til Havnås, finnes det flere muligheter. En mulighet er å kjøpe et eksisterende hus eller gårdsbruk. Det har vært omsatt flere eiendommer det siste året.

Trøgstad kommune praktiserer en ganske liberal holdning til spredt boligbygging. Det betyr at de som drømmer om «et hus i skogen» har gode muligheter til å få realisert drømmen sin i Havnås.

For de som ønsker å bo litt nærmere naboen, er tre nye boligfelter under regulering i Havnås sommeren 2011:

 • Hakabru, med sju tomter for eneboliger eller tomannsboliger (B11).
 • Nedre Lier, med ti tomter for eneboliger (B8).

  Lier

  Lier

 • Lieråsen syd, med tomter for en enebolig og tjue rekkehus (B9).

Du kan kontakte

 

Interesse rundt kommuneplanen

Eiendom og tomter, Havnås Vel, Oppvekstsenteret | Posted by ole
apr 15 2011

Rundt 50 interesserte møtte opp da ordfører, rådmann og miljøvernleder kom til Havnås for å presentere høringsutkast til Kommuneplan 2011-2023.

Kommuneplanmøte

Da det var fem minutter igjen til møtestart, måtte rådmannen sette ut den fjerde stolrekka.

Miljøvernleder Marit Lillegraven Haakaas, assistert av rådmann Tor-Anders Olsen og ordfører Tor Melvold, ledet tilhørerne gjennom de fem hovedtemaene

 • Befolkningsutvikling
 • Bærekraftig utvikling (klimatilpasning, jordvern m.m.)
 • Levekår og folkehelse
 • Næringsutvikling og arbeid
 • Sunn kommuneøkonomi – gode tjenester

samt planens arealdel.

Det ble lagt vekt på Trøgstads behov for tilflytting av barnefamilier, dersom man skal opprettholde en balansert alderfordeling i befolkningen. Havnås Vel jobber også for å få flere barnefamilier til grenda, så her bør det ligge til rette for et nært samarbeid med kommunen.

På området «Næringsutvikling og arbeid» er imidlertid utkastet til kommuneplan defensivt i forhold til Havnås. Mens det er et mål at Båstad skal være et godt lokalsenter, finnes det ikke noe tilsvarende mål for grenda vår.

Kommuneplanen legger for Havnås vedkommende opp til en vedlikeholdsutbygging som bidrar til at elevtallet ved skolen holdes oppe. Det er positivt, men burde vi være enda mer offensive og jobbe for at vi om 12 år igjen har en åpen dagligvareforretning eller storkiosk?

Havnås Vel vil arrangere et åpent møte i løpet av mai måned for å diskutere hva vår høringsuttalelse til kommuneplanen skal inneholde. Dato er ikke satt enda, men informasjon kommer på denne nettsiden så fort det er gjort.

Løkkeborg

Eiendom og tomter | Posted by ole
apr 08 2011

Grunneier Jarle Haraldseth arbeider med et utbyggingsprosjekt ved Krogstadfossen, ca. 2,5 km fra Havnås og 3 km fra den framtidige motorveitraseen for E18 forbi Ramstadkrysset.

Det er snakk om ti eneboliger, som skal bygges i samarbeid med Holz100.

Prosjektet er foreløpig ikke innarbeidet i kommuneplanen, men kommuneplanen skal rulleres sommeren 2011.