Åpent møte om Havnås og framtida

Posted by ole
mar 24 2013

Tretti mennesker møtte fram da Trøgstad Senterparti inviterte til åpen møte på Grendehuset torsdag 21. mars. Engasjementet på Havnås var stort da kommuneplanen var på høring våren 2011, og alle var enige om at grenda hadde potensiale men det også fantes utfordringer man var nødt til å jobbe med, bl.a. et synkende elevtall ved skolen og begrenset tilgang på attraktive boligtomter.

Trøgstad Senterparti ønsket å informere om hva de har gjort etter halvannet år i posisjon, og samtidig skape diskusjon om hva både kommunen og innbyggerne selv kan gjøre for å sikre en positiv utvikling av Havnås.

Ordføreren i dialog med innbyggere på Havnås.

Ordføreren i dialog med innbyggere på Havnås.

Kommunen har vært i tett dialog med grunneierne som har boligfelter inne i dagens kommuneplan. Hakabru-feltet er fortsatt høyaktuelt, men feltene ved Nedre Lier er mer eller mindre lagt på is. Ordføreren oppfordret derfor alle grunneiere som ønsker å legge ut tomter, enten til spredt bebyggelse eller felt, om å ta kontakt, og lovte at alle henvendelser ville bli møtt med stor velvillighet.

Han minnet også de som var urolig for skolens framtid om at dagens «Kommuneplan 2011-2023» slår fast at kommunen har tre barneskoler, og at det ikke finnes noen planer om å endre på dette nå. Ordføreren poengterte likevel at det er viktig å arbeide for å øke elevtallet ved skolen, både for å opprettholde et godt elevmiljø og fordi det er god kommuneøkonomi å utnytte kapasiteten ved skolen bedre.

Alle frammøtte var enige om at markedsføring av Trøgstad generelt og Havnås spesielt er viktig for å oppnå den utviklingen man ønsker. Både reklameboards langs E18, informasjonsfoldere som kan legges ut på Gamleskolen, Havnås Handel og Østfoldbadet, og reklame på Finn.no ble nevnt. Kommuneplanen som ble vedtatt i 2011 slår også fast at man skal gjennomføre et ”flytt-hit”-prosjekt for å tiltrekke seg yngre innbyggere og ordføreren lovte at dette skulle få økt fokus.

Møte_på_Havnås_2

Comments are closed.