Statutter for Havnås Vel

§1 Formål
Havnås Vel har til oppgave å virke for Havnås’ trivsel, velferd, forskjønnelse og utvikling. Foreningen skal ivareta stedets interesser som et hørings- og samarbeidsorgan overfor kommunen og andre offentlige instanser.
§2 Geografisk område
Velforeningens geografiske område er i Østre Trøgstad, det som historisk har vært definert
som Havnås skolekrets.
§3 Juridisk person
Foreningen er en selveiende og frittstående juridisk person med upersonlig og begrenset ansvar for gjeld.
§4 Medlemskap
Enhver husstand i området som er definert under «Geografisk område» kan bli medlem av foreningen. Vedkommende husstand må godta foreningens vedtekter og formål, og betale fastsatt kontingent. Medlemskapet er først gyldig fra den dag kontingenten er betalt.
For å ha stemmerett på årsmøtet må kontingenten være betalt. Utflyttede medlemmer kan støtte foreningen som passive medlemmer, uten stemmerett.
Medlemmer som handler i strid med foreningens formål eller opptrer på en måte som skader foreningens renomme kan ekskluderes. Avgjørelsen må fattes/godkjennes av årsmøtet
Ved utmeldelse refunderes ikke innbetalt kontingent.
§5 Medlemskontingent
Medlemskontingenten fastsettes av generalforsamlingen. Medlemmer som ikke har betalt sin kontingent innen regnskapsårets utgang kan strykes.

§6 Generalforsamling
Generalforsamlingen er foreningens høyeste myndighet. Ordinær generalforsamling holdes innen utgangen av mars måned. Tid og sted bestemmes av styret og bekjentgjøres med minst 4 – fire ukers varsel. Saker som skal behandles på årsmøtet må være styret i hende senest 2- to uker før årsmøtet.
Innkallingen skal angi de saker som skal behandles på generalforsamlingen og skal være tilgjengelig for medlemmene minst 1 – en uke før årsmøtet. Generalforsamlingen kan bare fatte vedtak i de saker som er satt opp på innkallingen.
Alle foreningens medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet er vedtaksført med det antall medlemmer som møter. Hver betalende husstand har en stemme og stemmegivning kan skje ved fullmakt.
Årsmøtets beslutninger fattes med – 2/3 – to tredjedels  flertall blant de fremmøtte som er stemmeberettiget.
Generalforsamlingen behandler følgende:
• Årsmelding fra styret
• Regnskap i revidert stand
• Innkomne forslag
• Planer for kommende år og budsjett, inkludert fastsettelse av kontingent.
• Valg av nye medlemmer til styre, revisorer og nytt medlem til valgkomite.
Det velges en ordstyrer til å lede årsmøtet, en referent og to medlemmer til å underskrive protokollen fra årsmøtet. Protokollen fra årsmøtet, med de vedtak som er fattet og de dissenser som forlanges protokollført gjøres tilgjengelig for samtlige medlemmer.
Ekstraordinær generalforsamling sammenkalles når styret eller minst 10 – ti – medlemmer ønsker det.

§7 Valg
Generalforsamlingen velger hvert år 3 – tre styremedlemmer. Funksjonstiden for styremedlemmer er 2 – to år.
Leder er på valg hvert år og velges av generalforsamlingen blant styrets medlemmer. Fordelingen av øvrige verv gjøres av styret selv.
Generalforsamlingen velger en revisor, revisoren velges hvert år.
Innstilling av kandidater til styreverv gjøres av en valgkomite bestående av tre personer. Funksjonstiden i valgkomiteen er tre år og generalforsamlingen velger et nytt medlem til valgkomiteen hvert år. Valgkomiteen ledes av det medlem som har sittet lengst og rapporterer direkte til årsmøtet.
Ethvert medlem er forpliktet til å motta valg til alle foreningens tillitsverv, men har også rett til å frasi seg valg i like lang tid som vedkommende medlem har hatt styreverv.
Valg foregår enkeltvis og den kandidat velges som har fått flest stemmer (relativt flertall).
Er det stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.
Valg foregår skriftlig når det fremmes forslag på andre kandidater enn de som er innstilt av valgkomiteen.
Bare foreslåtte kandidater kan føres opp på stemmeseddelen. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, teller ikke og stemmene skal anses som ikke avgitt.
§8 Medlemsmøter
Medlemsmøter avholdes når styret finner det nødvendig og skal bekjentgjøres minst 8 – åtte – dager før møtet avholdes.
Det bør avholdes minst ett medlemsmøte mellom hvert årsmøte.
§9 Styret
Foreningen administreres av et styre på seks – 6 – medlemmer, og har følgende sammensetning:
• Leder
• nestleder
• sekretær
• kasserer
• to styremedlemmer
Styret skal arbeide etter foreningens formål. Det har rett til, når spesielle saker skal gjennomføres,  å utnevne hjelpekomiteer blant foreningens medlemmer.
Styret skal:
• iverksette årsmøtets vedtak og bestemmelser
• ivareta medlemmenes interesser overfor andre instanser .
• forvalte velforeningens eiendeler/eiendom og
• føre kontroll med foreningens økonomi .
• sørge for at foreningen er forsvarlig forsikret ut i fra de verdier foreningen innehar og den virksomhet som bedrives.
Styret har disposisjonsrett over velforeningens midler til alminnelige administrative formål og rett til å bevilge beløp til gjennomføring av vedtak på årsmøtet.
Alle utbetalinger skal attesteres av leder og kasserer før utbetaling.
Styret kan ikke uten samtykke fra årsmøtet treffe beslutninger av større betydning for foreningen, så som
• herunder salg av fast eiendom
• overtagelse av eiendom som påfører foreningen økt vedlikeholdsansvar.
• påta seg forpliktelser som overstiger 50.000 på vegne av foreningen.
Styret holder jevnlige møter og sammenkalles når lederen eller minst to andre styremedlemmer finner det påkrevet.
Leder eller i hans/hennes fravær nestleder, leder styrets møter.
Styret er beslutningsdyktig når et flertall av styremedlemmene, deriblant leder eller nestleder, er tilstede. Styrebeslutninger krever alminnelig flertall. Ved stemmelikhet har fungerende leder dobbeltstemme
Et styremedlem kan ikke være med å stemme i saker hvor vedkommende har særinteresser
Alle saker og all korrespondanse skal legges fram på styremøtet. Styrets vedtak skal protokolleres.
Det skal fremgå av protokollen om vedtaket er enstemmig, og eventuelle dissenser protokolleres.
Alle medlemmene har rett til innsyn i protokollene fra styremøtene.
§10 Regnskap og revisjon
Regnskapsåret går fra 1/1 – 31/12. 11.2 Styret skal påse at regnskapet blir ført og revidert.
§11 Vedtektsendringer
Vedtektsendringer krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer, og må vedtas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte.
Endringen trer i kraft umiddelbart, dersom årsmøtet ikke har besluttet noe annet. Vedtektsendringer vil aldri ha tilbakevirkende kraft.
§12 Oppløsning
Oppløsning av foreningen kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. For at oppløsning skal skje, må vedtaket gjentas med 2/3 flertall. Det kan velges et avviklingsstyre som skal forestå avviklingen. Det ordinære styret kan velges til avviklingsstyre, og får stilling som avviklingsstyre om intet valg foretas.
Såfremt foreningen oppløses, skal dens midler settes inn på konto i Trøgstad Sparebank til eventuell disposisjon for lignende forening som måtte bli etablert i Havnås skolekrets. Bankboken deponeres i Trøgstad Sparebank.
Ingen medlemmer har krav på foreningens midler eller andel av disse.

Sammenslutning med andre foreninger eller deling av foreningen anses ikke som oppløsning. Vedtak om sammenslutning/deling og nødvendige vedtektsendringer i denne forbindelse treffes i samsvar med bestemmelsene om vedtektsendring.
Styret skal i denne forbindelse utarbeide en plan for sammenslutningen/delingen som årsmøtet skal stemme over. Ved sammenslutning eller deling skal det innhentes samtykke fra foreningens kreditorer.

Godkjent på ekstraordinært årsmøte 24.03.2014.

Comments are closed.